İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏR